Dükanlar

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi Sizi, birleşigiň dükanlaryna çagyrýar!
Diňe «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň haly dükanlarynda güwänamalaşdyrylan, ýokary hilli türkmeniň nepis, el haly we haly önümlerini, nagt we nagt däl görnüşinde satyn alyp bilersiňiz. Satyn alynan önümler Siziň öýüňize eltip beriler ýa-da islendik ýurtlara aýratyn ýük (bagaž) bilen iberiler.
Şeýle-hem biz, alyjylaryň islendik ölçegleri, reňkleri we nagyşlary boýunça haly buýurmalaryny ýerlerine baryp kabul edýäris.
Biziň dükanlarymyza hoş geldiňiz!

«Altyn göl» dükany
«Altyn asyr» Harytşynaslyk merkezi
Aşgabat ş., Görogly, 77
tel. 92-21-56

«Türkmen halylary» dükany
Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly, 110
tel. 93-65-67

«Haly» dükany
Aşgabat ş., Görogly, 5
tel. 92-25-50

«Altyn çitimler» dükany
Aşgabat ş., Kemine, 95
tel. 36-02-90


Telefonlarymyz:

(+99 312) 44-69-99;
(+99 312) 44-69-07;
Fax: (+99 312) 44-69-75;

  E-mail salgymyz:

turkmenhali@online.tm

  Salgymyz

Türkmenistan, 744000, Aşgabat şäheri, Garaşsyzlyk şaýoly, 94